Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Rescate Abierto (gọi tắt là “dịch vụ”) hay các dịch vụ khác đến từ Rescate Abierto (“Rescate Abierto”) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “điều khoản dịch vụ”). Các tính năng hoặc ứng dụng của Rescate Abierto cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Rescate Abierto có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Rescate Abierto. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Rescate Abierto.

PHẦN 1 – Điều khoản về tài khoản người sử dụng
Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Rescate Abierto.
Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
Bạn cần biết rằng Rescate Abierto sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Rescate Abierto không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Rescate Abierto của bạn (gọi tắt là “cửa hàng online” của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Rescate Abierto.
PHẦN 2 – Kích hoạt tài khoản
Theo phần 2.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Rescate Abierto là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.
PHẦN 3 – Điều kiện chung
Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Rescate Abierto:

Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
Bạn không được sử dụng dịch vụ của Rescate Abierto cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Rescate Abierto.
Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về email: info@RescateAbierto.com
Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại http://www.rescate-abierto.org/chinh-sach-bao-mat/)